... News | Home | Impressum | Kontakt | Danke | Gelistet bei | Link zu mir

  
   
HOME » 


LG : de en es fr it ja ko cn tr br hr sr no sv fi da nl
(C) Copyright Microsoft Corp.

Opšte tasterske prečice

• CTRL+C (Kopiraj)

• CTRL+X (Iseci)

• CTRL+V (Nalepi)

• CTRL+Z (Opozovi)

• taster DELETE (Izbriši)

• SHIFT+DELETE (Trajno izbriši izabranu stavku bez postavljanja stavke u korpu za otpatke)

• CTRL tokom prevlačenja stavke (Kopiraj izabranu stavku)

• CTRL+SHIFT tokom prevlačenja stavke (Kreiraj prečicu do izabrane stavke)

• taster F2 (Preimenuj izabranu stavku)

• CTRL+STRELICA NADESNO (Pomeri tačku umetanja na početak sledeće reči)

• CTRL+STRELICA NALEVO (Pomeri tačku umetanja na početak prethodne reči)

• CTRL+STRELICA NADOLE (Pomeri tačku umetanja na početak sledećeg pasusa)

• CTRL+STRELICA NAGORE (Pomeri tačku umetanja na početak prethodnog pasusa)

• CTRL+SHIFT sa bilo kojim od tastera sa strelicom (Istakni deo teksta)

• SHIFT sa bilo kojim od tastera sa strelicom (Izaberi više od jedne stavke u prozoru ili na radnoj površini ili izaberi tekst u dokumentu)

• CTRL+A (Izaberi sve)

• taster F3 (Potraži datoteku ili fasciklu)

• ALT+ENTER (Prikaži svojstva izabrane stavke)

• ALT+F4 (Zatvori aktivnu stavku ili izađi iz aktivnog programa)

• ALT+ENTER (Prikaži svojstva izabranog objekta)

• ALT+RAZMAKNICA (Otvori priručni meni za aktivni prozor)

• CTRL+F4 (Zatvori aktivni dokument u programima koji omogućavaju da istovremeno bude otvoreno više dokumenata)

• ALT+TAB (Prebaci se jedne otvorene stavke na drugu)

• ALT+ESC (Kruži među stavkama onim redom kojim su bile otvarane)

• taster F6 (Kruži među elementima ekrana u prozoru ili na radnoj površini)

• taster F4 (Prikaži listu trake adresa u stavci „My Computer“ (Moj računar) ili u programu „Windows Explorer“ )

• SHIFT+F10 (Prikaži priručni meni za izabranu stavku)

• ALT+RAZMAKNICA (Prikaži sistemski meni za aktivni prozor)

• CTRL+ESC (Prikaži „Start“ meni)

• ALT+podvučeno slovo u imenu menija (Prikaži odgovarajući meni)

• Podvučeno slovo u imenu komande ili otvorenog menija (Izvrši odgovarajuću komandu)

• taster F10 (Aktivira traku sa menijima u aktivnom programu)

• STRELICA NADESNO (Otvori sledeći meni sa desne strane ili otvori podmeni)

• STRELICA NALEVO (Otvori sledeći meni sa leve strane ili zatvori podmeni)

• taster F5 (Ažuriraj aktivni prozor)

• taster BACKSPACE (Prikaži fasciklu za jedan nivo nagore u okviru stavke „My Computer“ (Moj računar) ili u programu Windows Explorer)

• taster ESC (Otkaži trenutni zadatak)

• SHIFT prilikom umetanja CD-ROM diska u CD-ROM disk jedinicu (Spreči automatsku reprodukciju CD-ROM-a)

• CTRL+SHIFT+ESC (Otvori program „Task Manager“ (Menadžer za zadatke))

Tastarske prečice dijaloga
Ako pritisnete tastere SHIFT+F8 u okvirima sa spiskom za prošireni izbor, omogućavate režim rada proširenog izbora. U ovom režimu rada možete da koristite tastere sa strelicama za pomeranje kursora bez promene izbora. Možete da pritisnete tastere CTRL+RAZMAKNICA ili SHIFT+RAZMAKNICA kako biste prilagodili izbor. Za otkazivanje režima rada proširenog izbora ponovo pritisnite tastere SHIFT+F8. Režim rada proširenog izbora se otkazuje kada pomerite fokus na drugu kontrolu.

• CTRL+TAB (Pomeri se unapred kroz kartice)

• CTRL+SHIFT+TAB (Pomeri se unazad kroz kartice)

• taster TAB (Pomeri se unapred kroz opcije)

• SHIFT+TAB (Pomeri se unazad kroz opcije)

• ALT+podvučeno slovo (Izvrši odgovarajuću komandu ili izaberi odgovarajuću opciju)

• taster ENTER (Izvrši komandu za aktivnu opciju ili dugme)

• taster RAZMAKNICA (Potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu ako je aktivna opcija polje za potvrdu)

• Tasteri sa strelicama (Izaberi dugme ako je aktivna opcija grupa dugmadi opcija)

• taster F1 (Prikaži Pomoć)

• taster F4 (Prikaži stavke na aktivnoj listi)

• taster BACKSPACE (Otvori fasciklu za jedan nivo nagore ako je fascikla izabrana u dijalogu Save As (Sačuvaj kao) ili Open (Otvori))

Microsoft prirodne tasterske prečice

• Windows Logotip (Prikaži ili sakrij „Start“ meni)

• Windows Logotip+BREAK (Prikaži dijalog System Properties (Svojstva sistema))

• Windows Logotip+D (Prikaži radnu površinu)

• Windows Logotip+M (Umanji sve prozore)

• Windows Logotip+SHIFT+M (Vrati umanjene prozore na početnu vrednost)

• Windows Logotip+E (Otvori stavku „My Computer“ (Moj računar))

• Windows Logotip+F (Potraži datoteku ili fasciklu)

• CTRL+Windows Logotip+F (Potraži računare)

• Windows Logotip+F1 (Prikaži Pomoć za Windows)

• Windows Logotip+ L (Zaključaj tastaturu)

• Windows Logotip+R (Otvori dijalog Run (Pokreni))

• Windows Logotip+U (Otvori program „Utility Manager“ (Upravljač uslužnim programima))

Tasterske prečice za pristupačnost

• Desni taster SHIFT u trajanju od osam sekundi (Uključi ili isključi taster filtera)

• Levi taster ALT+ levi SHIFT+PRINT SCREEN (Uključi ili isključi visoki kontrast)

• Levi taster ALT+ levi SHIFT+NUM LOCK (Uključi ili isključi tastere miša)

• taster SHIFT pet puta (Uključi ili isključi lepljive tastere)

• taster NUM LOCK u trajanju od pet sekundi (Uključi ili isključi preklopne tastere)

• Windows Logotip+U (Otvori program „Utility Manager“ (Upravljač uslužnim programima))

Tasterske prečice za program Windows Explorer

• taster END (Prikaži dno aktivnog prozora)

• taster HOME (Prikaži vrh aktivnog prozora)

• NUM LOCK+zvezdica (*) (Prikaži sve potfascikle koje se nalaze u izabranoj fascikli)

• NUM LOCK+ znak plus (+) (Prikaži sadržaj izabrane fascikle)

• NUM LOCK+znak minus (-) (Skupi izabrane fascikle)

• STRELICA NALEVO (Skupi trenutni izbor ako je razvijen ili izaberi nadređenu fasciklu)

• STRELICA NADESNO (Prikaži trenutni izbor ako je skupljen ili izaberi prvu potfasciklu)

Tasterske prečice za mapu znakova
Kada dvaput kliknete na znak u mreži znakova, možete da se krećete kroz mrežu pomoću tasterskih prečica:

• STRELICA NADESNO (Pomeri se nadesno ili na početak sledećeg reda)

• STRELICA NALEVO (Pomeri se ulevo ili na kraj prethodnog reda)

• STRELICA NAGORE (Pomeri se za jedan red nagore)

• STRELICA NADOLE (Pomeri se za jedan red nadole)

• PAGE UP (Pomeri se za po jedan ekran nagore)

• PAGE DOWN (Pomeri se za po jedan ekran nadole)

• taster HOME (Pomeri se na početak reda)

• taster END (Pomeri se na kraj reda)

• CTRL+HOME (Pomeri se na prvi znak)

• CTRL+END (Pomeri se na poslednji znak)

• taster RAZMAKNICA (Prelazak sa režima „Enlarged“ (Uvećano) na režim „Normal“ (Normalno), i obratno kada se izabere znak)

Tasterske prečice glavnog prozora alatke Microsoft Management Console (MMC) (Microsoft upravljačka konzola)

• CTRL+O (Otvori sačuvanu konzolu)

• CTRL+N (Otvori novu konzolu)

• CTRL+S (Sačuvaj otvorenu konzolu)

• CTRL+M (Dodaj ili ukloni stavku konzole)

• CTRL+W (Otvori novi prozor)

• taster F5 (Ažuriraj sadržaj svih prozora konzole)

• ALT+RAZMAKNICA (Prikaži meni prozora MMC)

• ALT+F4 (Zatvori konzolu)

• ALT+A (Prikaži meni „Action“ (Radnja))

• ALT+V (Prikaži meni „View“ (Prikaz))

• ALT+F (Prikaži meni „File“ (Datoteka))

• ALT+O (Prikaži meni „Favorites “ (Omiljene lokacije))

Tasterske prečice prozora MMC konzole

• CTRL+P (Odštampaj trenutnu stranicu ili aktivno okno)

• ALT+znak minus (-) (Prikaži meni prozora aktivnog prozora konzole)

• SHIFT+F10 (Prikaži priručni meni „Action“ (Radnja) za izabranu stavku)

• taster F1 (Otvori temu Pomoći ako ona postoji za izabranu stavku)

• taster F5 (Ažuriraj sadržaj svih prozora konzole)

• CTRL+F10 (Uvećaj aktivni prozor konzole)

• CTRL+F5 (Vrati aktivni prozor konzole na početnu vrednost)

• ALT+ENTER (Prikaži dijalog Properties (Svojstva), ako postoji za izabranu stavku)

• taster F2 (Preimenuj izabranu stavku)

• CTRL+F4 (Zatvori aktivni prozor konzole. Kada konzola ima samo jedan prozor, ova prečica zatvara konzolu)

Navigacija vezom sa udaljenom radnom površinom

• CTRL+ALT+END (Otvori Microsoft Windows NT dijalog Security (Bezbednost))

• ALT+PAGE UP (Prebaci se između programa sleva nadesno)

• ALT+PAGE DOWN (Prebaci se između programa zdesna nalevo)

• ALT+INSERT (Pomeraj se kroz programe po redosledu poslednjeg korišćenja)

• ALT+HOME (Prikaži „Start“ meni)

• CTRL+ALT+BREAK (Prebaci se između prozora i punog ekrana na klijentskom računaru)

• ALT+DELETE (Prikaži Windows meni)

• CTRL+ALT+znak minus (-) (Postavi snimak čitave oblasti klijentskog prozora u ostavu servera terminala i obezbedi istu funkcionalnost kao i pritiskanje tastera ALT+PRINT SCREEN na lokalnom računaru.)

• CTRL+ALT+znak plus (-) (Postavi snimak aktivnog prozora klijentskog računara u ostavu servera terminala i obezbedi istu funkcionalnost kao i pritiskanje tastera PRINT SCREEN na lokalnom računaru.)

Navigacija u programu Microsoft Internet Explorer

• CTRL+B (Otvori dijalog Organize Favorites (Organizovanje omiljenih lokacija))

• CTRL+E (Otvori traku za pretraživanje)

• CTRL+F (Pokreni uslužni program „Find“ (Pronađi))

• CTRL+H (Otvori traku istorije)

• CTRL+I (Otvori traku omiljenih lokacija)

• CTRL+L (Otvori dijalog Open (Otvaranje))

• CTRL+N (Pokreni novu instancu pregledača sa istom Web adresom)

• CTRL+O (Otvori dijalog Open (Otvaranje), isto kao CTRL+L)

• CTRL+P (Otvori dijalog Print (Štampanje))

• CTRL+R (Ažuriraj trenutnu Web stranicu)

• CTRL+W (Zatvori trenutni prozor)LG : de en es fr it ja ko cn tr br hr sr no sv fi da nl
(C) Copyright Microsoft Corp.

    Partnerseite:
Gastgeschenke-Online

Quick-Link's :Weltmeister im LöschenPC zu langsam?Voller VIRENZeckenparanoiaBIN zu ISO
Home | Danke | Kontakt | Link | FAQ | eBlog | English-AV | Impressum | Translate | PayPal | PAD-s
 © 2017 by Nenad Hrg softwareok.desoftwareok.comsoftwareok.eu
0.031
Panikmache und Volksverdummung // Sicheres Löschen der Dateien, Ordner und Daten // 100% Sichers Löeschen // Windows 7 // Verwenden Sie den Dateimanager Q-Dir? Warum nicht? // StressMyPC! Der kleine Stresstherapeut // Datei kann nicht gelöscht werden! //